PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – MB Reiki ir om, įmonės kodas 306422342, adresas: Tolimosios Sodų 4-oji g. 21A, Vilnius, kurios prekės ir paslaugos yra parduodamos internetinėje svetainėje www.reikiandom.com ir kuri yra atsakinga už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.

1.2. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius, bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Pirkėjas, patvirtindamas šias Pirkimo-pardavimo taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes ir paslaugas šioje internetinėje svetainėje www.reikiandom.com.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Taisyklės – šios „Pirkimo-pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui www.reikiandom.com svetainėje ir tarp Šalių sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai. Šios Taisyklės yra laikomos šalių sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties nuostatomis.

1.5. Svetainė – internetinė svetainė www.reikiandom.com.

1.6. Prekės ir paslaugos – Svetainėje Pardavėjo parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos, kurias Pirkėjas įsigyja sudarymas Pirkimo-pardavimo sutartį.

1.7. Pirkimo-pardavimo sutartis – paslaugų teikimo ir (ar) prekių pirkimo-pardavimo sutartis, priklausomai nuo to, kas yra įsigijama.

1.8. Privatumo politika – dokumentas, apibrėžiantis Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir reikalavimus, su kuriuo Pirkėjas privalo susipažinti prieš Svetainėje įsigydamas Prekes ir (ar) paslaugas.

1.9. Praktikos atmintinė – dokumentas, kuriame pateikiama atskiros praktikos, kurią kaip Prekę ir (ar) paslaugą galima įsigyti Svetainėje, naudojimo tvarka ir rekomendacijos, saugumo reikalavimai, su kuria Pirkėjas, prieš įsigydamas konkrečią Prekę ir (ar) paslaugą Svetainėje, privalo susipažinti (Praktikos atmintinė pateikiama ties kiekviena atskira Preke ir (ar) paslauga, ties kuria Praktikos atmintinė yra reikalinga) ir už kurios nuostatų laikymąsi Pirkėjas vėliau atsako savo nuožiūra ir pagal savo paties prisiimtą atsakomybę.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Pirkėjas, prieš darydamas Prekių (ar) paslaugų užsakymą, turi susipažinti su Taisyklėmis ir pažymėti varnelę bei tokiu būdu patvirtinti, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis ir kad su jomis sutinka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pinigų grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu-pardavimu Svetainėje susijusios sąlygos.

2.2. Pirkimo metu nėra galimos situacijos, kai Pirkėjas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis. Pirkėjui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas Taisyklėse, yra privaloma gauti išankstinį Pardavėjo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai pakeistos ar papildytos šios Taisyklės.

2.3. Pardavėjas turi teisę pakeisti ar papildyti Taisykles. Pakeistos ar papildytos Taisyklės skelbiamos Svetainėje. Visi Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento, išskyrus atvejus, kai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų įsigaliojimo data. Pirkėjo užsakymui taikomos užsakymo pateikimo metu galiojusios Taisyklių nuostatos.

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su svetainėje viešai paskelbta Pardavėjo Privatumo politika. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas yra atliekamas laikantis galiojančių teisės aktų ir pagal Svetainėje skelbiamos Privatumo politikos nuostatas ir reikalavimus.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio, teisingo ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

2.6. Visos Prekės ir paslaugos, pateikiamos Svetainėje, yra prieinamos, išskyrus atvejus, kai ties pačiomis Prekėmis ir paslaugomis aiškiai nurodyta kitaip.

2.7. Svetainėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

2.8. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja su Pirkėju jo pirkimo metu pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas sutaria vėliau tęsti komunikaciją socialinių tinklų teikiamomis komunikavimo ar kitomis komunikacijos palaikymo priemonėmis, Pirkėjas yra atsakingas už teisingos komunikacinės informacijos nurodymą jose ir tai, kad komunikacija vykdoma iš Pirkėjui priklausančių paskyrų.

3. PIRKIMO-PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS

3.1. Pirkėjas, užsisakydamas Prekes ir paslaugas Svetainėje, teikiant užsakymą jam pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam Prekių ir paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis, kurie Pardavėjo yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.

3.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą Prekę ar paslaugą, įvykdo visus užsakymo žingsnius ir įvykdo mokėjimą bei gauna pranešimą apie užsakymo patvirtinimą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu arba interneto naršyklėje iškart po užsakymo.

3.3. Pirkėjui gavus užsakymo patvirtinimą, užsakymas nebegali būti atšauktas, nebent būtų aiškus susitarimas tarp Šalių, leidžiantis užsakymą atšaukti ar pakeisti. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą šiose Taisyklėse nurodytais atvejais.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes bei paslaugas Svetainėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas, įsigydamas Prekes ir (ar) paslaugas bei jomis naudodamasis, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti teisės aktų reikalavimų.

4.3. Pirkėjas, sudarydamas Pirkimo-pardavimo sutartį ir pasirinkęs dalinį apmokėjimą, kai toks mokėjimas yra nurodomas kaip galimas ties konkrečia Preke ar paslauga, įsipareigoja padengti likusias įmokas ne vėliau kaip per mėnesį ar kitu konkrečiai ties mokėjimu dalimis numatytu mokėjimo grafiku. Negavus apmokėjimo laiku, Pardavėjas turi teisę informuoti apie tai Pirkėją el. paštu, telefonu ir negavus atsakymo arba Pirkėjui ignoruojant pranešimus, pradėti skolos išieškojimo procedūrą ir perduoti duomenis skolų išieškojimo įmonei.

4.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Taisyklėmis ir Privatumo politika prieš pradėdamas naudotis Svetainės Prekėmis ir paslaugomis ir kiekvieno užsakymo pateikimo metu patvirtinti, kad su šiais dokumentais sutinka. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta, arba šių dokumentų nuostatų nesilaikė.

4.5. Pirkėjas, prieš įsigydamas Prekes ir paslaugas, privalo įsivertinti Prekių ir (ar) paslaugų pobūdį, jų tinkamumą Pirkėjui bei perskaityti jų naudojimo Praktikos atmintinę, kuri pateikiama ties kiekviena atskira ir aktualia Preke ir (ar) paslauga. Naudodamas Prekes bei paslaugas Pirkėjas turi laikytis joje nurodomų saugumo bei kitų reikalavimų. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jeigu Pirkėjas Prekes ir paslaugas naudoja nesilaikydamas Praktikos atmintinės nuostatų ar apskritai nesusipažino su Praktikos atmintine.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, laikantis šių Taisyklių ir Privatumo politikos.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

5.4. Pardavėjas turi teisę, iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka arba delsia sumokėti antrą (ar vėlesnes) įmoką už įsigytas Prekes ar paslaugas, kai yra galimas dalinis mokėjimas ir toks mokėjimas yra nurodomas ties įsigyjamomis Prekėmis ar paslaugomis.

5.5. Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį ir anuliuoti Pirkėjo užsakymą, apie tai iš anksto pranešdamas Pirkėjui el. paštu ar kitomis komunikacijos su Pirkėju priemonėmis, jeigu Pardavėjo teikiamų paslaugų teikimas nėra galimas konkretaus Pirkėjo atžvilgiu, t. y. Pardavėjas nesutinka teikti paslaugų atsižvelgiant į Pirkėjo pateiktą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie Pirkėjo būseną, intencijas, reikalavimus ir t. t. Pardavėjas turi teisę atsisakyti parduoti Prekes ir (ar) teikti paslaugas Pirkėjui atsižvelgiant į ankstesnį Pirkėjo elgesį, įskaitant, bet neapsiribojant, autorinių teisių pažeidimą, Pirkėjo Pardavėjui nepriimtiną bendravimą su Pardavėju ir (ar) elgseną paslaugų teikimo metu, ir t. t. Pardavėjas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas, jeigu Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti Pardavėjo parduodamomis paslaugomis, nepaiso kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų (kenkia kitų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams arba gali pakenkti).

5.6. Konkrečią Pardavėjo teikiamą paslaugą - Reiki seansus - galima atlikti tik su to asmens, kuriam atliekami minėti seansai, sutikimu (vaikų iki 14 metų amžiaus atžvilgiu sutikimą gali duoti tėvai). Taisyklių patvirtinimas yra laikomas asmens sutikimu. Jeigu asmuo įsigyja Reiki seansą ne sau, o kitam asmeniui, o pastarasis neduoda savo sutikimo, tokį užsakymą Pardavėjas turi teisę anuliuoti šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Jeigu paslauga teikiama tretiesiems asmenims, paslauga teikiama tik asmeniui gavus Praktikos atmintinę. Tokio asmens sutikimas dėl paslaugos teikimo gali būti išreiškiamas bet kokia forma. Prieštaravimų dėl paslaugos suteikimo nereiškimas ir jos priėmimas taip pat laikomas asmens sutikimu dėl paslaugų teikimo jam.

5.7. Anuliavus Pirkėjo užsakymą, už Prekes ir (ar) paslaugas sumokėti pinigai yra grąžinami Pirkėjui į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios atliktas Pirkėjo mokėjimas, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.8. Pardavėjas savo nuožiūra gali rengti Svetainėje įvairias akcijas.


5.9. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

6. APMOKĖJIMO TVARKA

6.1. Prekių ir paslaugų kainos Svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.

6.2. Už užsisakytas Prekes ir paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti tais mokėjimo būdais, kurie nurodomi Svetainėje ties konkrečia Preke ir paslauga.

6.3. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui ar kitai mokėjimų platformai, kurio (kurios) El. bankininkystės sistemoje ar mokėjimų platformoje vyksta piniginės operacijos.

6.4. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

6.5. Pirkėjui neįvykdžius / nebaigus mokėjimo, užsakymas anuliuojamas.

6.6. Pirkėjas, norėdamas gauti sąskaita-faktūrą, turi susisiekti su Pardavėju el. paštu ingrida@reikiandom.com.

6.7. Pirkėjui pageidaujant, gali būti išrašyta sąskaita-faktūra ne jo vardu, o įmonei ar kitai įstaigai. Tokiu atveju sąskaita-faktūra išrašoma ir išsiunčiama Pirkėjui jo nurodytu el. pašto adresu.

7. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRISTATYMAS

7.1. Pirkėjui Svetainėje įsigijus garsų meditacijas, po užsakymo patvirtinimo Pirkėjui jo el. paštu atsiunčiama įsigyta prekė ar el. paštu atsiunčiama Prekės atsisiuntimo nuoroda. Prekė išsiunčiama ar Prekės atsisiuntimo nuoroda išsiunčiama tuo el. pašto adresu, kuris buvo nurodytas įsigyjant prekę.

7.2. Garsų meditacijos ar nuorodos, kur galima atsisiųsti garsų meditacijas, atsiunčiamos Pirkėjui per 24 valandas nuo užsakymo patvirtinimo.

7.3. Dėl Svetainėje įsigytų kitų paslaugų Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju jo el. paštu ingrida@reikiandom.com arba socialinio tinklo Instagram žinute, kad būtų suderintas paslaugų suteikimo konkretus laikas. Paslaugos suteikiamos ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Pirkėjo kreipimosi, nebent Šalys susitartų kitaip. Pirkėjas turi kreiptis ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paslaugų įsigijimo. Suėjus šiam terminui, baigiaisi paslaugų teikimo laikas, per kurį Pirkėjas gali gauti paslaugas. Pinigai už paslaugas, kuriomis nebuvo pasinaudota per paslaugų teikimo terminą, nėra grąžinami.

8. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA

8.1. Prekių grąžinimui galioja Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

8.2. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus), Pirkimo-pardavimo sandoris laikomas neįvykusiu.

8.3. Už įsigytas garso meditacijas pinigų grąžinimas nėra taikomas.

8.4. Kai pinigai grąžinami Pirkėjui šiose Taisyklėje nustatytais atvejais, jie grąžinami per 14 d. d. į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios Pirkėjas atliko mokėjimą.

8.5. Visais kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, pinigai nėra grąžinami.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Svetaine ir joje parduodamomis Prekėmis ir paslaugomis. Autorinių garsų meditacijų įrašymas ar bet koks kitoks kopijavimas ir perdavimas tretiesiems asmenims yra neteisėti veiksmai, už kuriuos Pirkėjui gresia atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

9.2. Pirkėjui pažeidus autorines Pardavėjo teises, Pardavėjas turi teisę atsisakyti ateityje su tokiu Pirkėju sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį. Autorinių teisių pažeidimas yra teisėtas pagrindas vienašališkai nutraukti Svetainėje sudarytas Pirkimo-pardavimo sutartis jų neįgyvendinant ir neatlyginant Pirkėjui jokių dėl to kylančių nuostolių, jeigu tokių kiltų.

9.3. Pirkėjas yra atsakingas už susipažinimą su Prekių ir paslaugų Naudojimo atmintine ir Prekių bei paslaugų naudojimą vadovaujantis ja.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika bei Praktikos atmintine, nors tokia galimybė jam buvo suteikta, arba susipažino, bet jų nesilaikė.

9.5. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų įsigydamas Prekes ir paslaugas, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.6. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.7. Jei Pardavėjo Svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už jų vykdomą veiklą, tinklapiuose pateikiamą informaciją, tų tinklapių neprižiūri ir jų nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.8. Pardavėjas, parduodamas Prekes ir teikdamas paslaugas, negali garantuoti ir negarantuoja rezultato bei už jį neatsako. Pirkėjas prisiima asmeninę atsakomybę už Prekių ir paslaugų tinkamumo įsivertinimą ir jų naudojimą bei dėl to kylančias pasekmes ir (ar) nuostolius.

9.9. Pardavėjo atsakomybė už nuostolius yra ribojama tik tiesioginiais nuostoliais. Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visa komunikacija, susijusi su Prekių ir paslaugų įsigijimu, vykdoma Svetainėje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas komunikaciją, susijusią su Prekėmis ar paslaugomis, vykdo kitais būdais, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos, galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.

10.2. Pardavėjas nebus atsakingas už Pirkimo-pardavimo sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Pirkimo-pardavimo sutartį neįvykdymą arba pavėluotą įvykdymą, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl veiksmų ar įvykių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Pirkimo-pardavimo sutartį vykdymui, Pardavėjas turi nedelsdamas informuoti Pirkėją, o jo sutartinių įsipareigojimų vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir visiems iš jos kylantiems klausimams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.5. Esant nuo Pardavėjo nepriklausančioms aplinkybėms (nenugalima jėga "force majeure") ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai sustabdyti arba iš viso nutraukti Svetainėje nurodomą veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

10.6. Visos Svetainėje talpinamos garsų meditacijos yra Pardavėjo autorinė kūrybos nuosavybė. Visos autorių teisės saugomos, bet koks autorių teisių pažeidimas bus ginamas teisės aktų numatyta tvarka.

Pirkimo-pardavimo taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2024 m. balandžio 13 d.